ยืนยันการออกจากระบบ
เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน
สมัครเข้าใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งาน
QR Code
National Perinatal Registry Portal System
ประกาศ
ปรับราคายา Deferasirox
 ตามที่ องค์การเภสัชกรรม  ผลิตยาใหม่ คือ ยา Deferasirox   ตามหนังสือที่ ที่ สธ 5102/ตบ./ร./ว.5/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 และแจ้งแก่ รพ.ทุกแห่งแล้วนั้น  
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงขอปรับราคา จาก 126 บาท ต่อเม็ด เป็นราคา 30 บาท ต่อเม็ด ตามราคาที่องค์การเภัสชกรรม  แจ้ง
ทั้งนี้  สปสช. จะจ่ายราคายา Deferasirox  ราคาเม็ดละ 30 บาท ตั้งแต่วันที่          1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
ดูทั้งหมด
คู่มือการใช้งาน การดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
คู่มือการใช้งาน การดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

ดูทั้งหมด
คำถามที่พบบ่อย
ถาม :
ตอบ :
ถาม :
ตอบ :
ถาม :
ตอบ :
ถาม :
ตอบ :
คำถามที่พบบ่อย