เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน
สมัครเข้าใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งาน
QR Code
National Perinatal Registry Portal System
ประกาศ
คู่มือการใช้งาน การดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
คู่มือการใช้งาน การดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

ดูทั้งหมด
ความรู้
คู่มือการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน
คู่มือการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติเป็นความผิดปกติทางกรรมพันธุที่เป็นปัญหาสําาคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยหองปฏิบัติการทางการแพทยเป็นหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทสําาคัญในการควบคุมและป้องกันโรคผลการตรวจวิเคราะหที่นาเชื่อถือการแปลผลที่ถูกตองและการรายงานผลที่รวดเร็วนับเป็นประโยชนอยางยิ่งในการรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยตลอดจนการปองกันไมใหมีผูป่วยใหมเพิ่มมากขึ้นการตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินเป็นการตรวจทางหองปฏิบัติการที่มีความสําาคัญในการวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติถึงแมวาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะหมีการพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็วชวยใหผลการวิเคราะหมีความถูกตองแมนยําาแตในทางปฏิบัติยังคงมีปัญหาการแปลผลที่มีความหลากหลายไมเป็นมาตรฐานเดียวกันหากบุคลากรมีความเขาใจที่ไมถูกตองจะสงผลกระทบโดยตรงตอความสําาเร็จในการควบคุมและป้องกันโรค
ดูทั้งหมด
คำถามที่พบบ่อย
ถาม :
ตอบ :
ถาม :
ตอบ :
ถาม :
ตอบ :
ถาม :
ตอบ :
คำถามที่พบบ่อย