เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน
สมัครเข้าใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งาน
QR Code
National Perinatal Registry Portal System
ประกาศ
คู่มือการใช้งาน การดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
คู่มือการใช้งาน การดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

ดูทั้งหมด
การขอรับค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการที่รับตรวจ
เรียน หน่วยบริการที่รับตรวจ

     ด้วยการจัดการระบบในโปรแกรม National Perinatal Registry Portal   นี้ ได้ดำเนินการบันทึกประวัติ และแสดงรายงาน ผลการตรวจมาแสดง โดยดึงข้อมูลทั้งหมดจากโปรแกรมเดิม ทั้งผลการตรวจของหญิงตั้งครรภ์และสามี (หากเปลี่ยนคู่ แต่มีผลการตรวจแล้ว จะมีประวัติการตรวจแล้วเช่นเดียวกัน)

    ดังนั้น หากหน่วยบริการที่ส่งตรวจไม่ได้เป็นผู้บันทึกข้อมูลให้ท่าน ในระบบตั้งแต่การส่งตรวจ เมื่อท่านทำการตรวจและจะรายงานผล จะไม่สามารถบันทึกรายงานการตรวจ ได้ทำให้ไม่สามารถรับค่าใช้จ่าย

    จึงขอความกรุณาให้ทุกหน่วยบริการที่ส่งตรวจ ช่วยบันทึกข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง 
ดูทั้งหมด
ข่าวสาร
การแก้ไขกรณีบันทึกข้อมูลผิด
เรียน หน่วยบริการทุกแห่ง

    ขอแจ้งการแก้ไขกรณีบันทึก ข้อมูลผลการตรวจผิด ขอให้หน่วยบริการทำหนังสืออุทธรณ์ ขอแก้ไขข้อมูล โดยระบุข้อมูลเดิม ข้อมูลต้องการแก้ไข พร้อมแนบสำเนาเอกสารผลการตรวจ รับรองสำเนา โดยผู้ลงนามต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงาน 

ดูทั้งหมด
ความรู้
แนวทางปฏิบัติในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย
แนวทางปฏิบัติในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์แนบ, Download 

ดูทั้งหมด
คู่มือการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน
คู่มือการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติเป็นความผิดปกติทางกรรมพันธุที่เป็นปัญหาสําาคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยหองปฏิบัติการทางการแพทยเป็นหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทสําาคัญในการควบคุมและป้องกันโรคผลการตรวจวิเคราะหที่นาเชื่อถือการแปลผลที่ถูกตองและการรายงานผลที่รวดเร็วนับเป็นประโยชนอยางยิ่งในการรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยตลอดจนการปองกันไมใหมีผูป่วยใหมเพิ่มมากขึ้นการตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินเป็นการตรวจทางหองปฏิบัติการที่มีความสําาคัญในการวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติถึงแมวาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะหมีการพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็วชวยใหผลการวิเคราะหมีความถูกตองแมนยําาแตในทางปฏิบัติยังคงมีปัญหาการแปลผลที่มีความหลากหลายไมเป็นมาตรฐานเดียวกันหากบุคลากรมีความเขาใจที่ไมถูกตองจะสงผลกระทบโดยตรงตอความสําาเร็จในการควบคุมและป้องกันโรค
ดูทั้งหมด
Thalassemia Management 1.0
โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้การสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้น้อยลง ฮีโมโกลบินเป็นสารที่ทำหน้าที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย ถ้ามีฮีโมโกลบินน้อยลงความสามารถในการนำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้น้อยลง ทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายและอ่อนเพลีย ผู้ป่วยแต่ละคนมีอาการมากน้อยไม่เท่ากัน ตั้งแต่อาการน้อยจนถึงรุนแรงมาก ทั้งยังขึ้นกับชนิดของโรคธาลัสซีเมียด้วย ในรายที่รุนแรงนอกจากจะมีอาการข้างต้น ยังมีการเจริญเติบโตช้า ตัวเตี้ย และผอมแกร็น ลักษณะกระดูกใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลง คือหน้าผากและโหนกแก้มสูง จมูกแบนและฟันบนยื่น อ้างอิงข้อมูลจาก มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ดูทั้งหมด
คำถามที่พบบ่อย
ถาม :
ตอบ :
ถาม :
ตอบ :
ถาม :
ตอบ :
ถาม :
ตอบ :
คำถามที่พบบ่อย